Daftar buku

Pendidikan Islam
No Judul Buku Pengarang Penerbit Jumlah
1 Aktualisasi Psikologi Islam Baharuddin Pustaka Pelajar 4
2 Approaches To Religious Education Margaret Evening Hodder And Stoughton 1
3 Asas-asas Pendidikan Islam Hasan Langgulung PT Al Husna Zikra 2
4 Assassin Bernard Lewis Haura Pustaka 3
5 Azas Azas Ilmu Da'wah Barmawie Umary Ramadhani 1
6 Beberapa Aspek Pendidikan Islam M Jafar Al Ikhlas 1
7 Beberapa Petunjuk Untuk Juru Da'wah Abul Ala Al Maududi PT Bina Ilmu 1
8 Bersama Rasulullah Mendidik Generasi Idaman Fadhl Ilahi Pustaka Imam Asysyafii 3
9 Bimbingan & Konseling Islami Anwar Sutoyo Pustaka Pelajar 9
10 Buku Teks Pendidikan Agama Islam Azyumardi Azra Direktorat Perguruan Tinggi… 32
11 Cara Mudah Menghafal Asma'ul Husna Muhammad Faiq Helmy Qultummedia 2
12 Da'wah Islam Dengan Pembangunan Masyarakat Desa Surjadi Mandar Maju 3
13 Dakwah Dan Pengentasan Kemiskinan Nadjmuddin Cv Guna Aksara 2
14 Dakwah Islam Dan Perubahan Sosial Amrullah Achmad Prima Duta 1
15 Dari Mana Di Mana Dan Ke Mana M Nasroen Bulan Bintang 1
16 Filsafat Ajaran Islam Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad Jemaat Ahmadiyah Indonesia 1
17 Filsafat Islam Sudarsono Rineka Cipta 2
18 Filsafat Pendidikan Islam Hamdani Ihsan Pustaka Setia 12
19 Himpunan Peraturan Perundang-undangan Petunjuk Teknis Ketenagaan PTAI Depag Depag RI 10
20 Ilmu Djiwa Agama Zakiah Daradjat Bulan Bintang 1