Daftar buku

Sosial dan Budaya Islam
No Judul Buku Pengarang Penerbit Jumlah
1 A Journey To Islam Shifa Mustapha Pustaka Bani Quraisy 2
2 Anatomi Masyarakat Islam Yusuf Alqardhawy Buku Islam Utama 3
3 Ayat-ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah Mardani Rajawali Press 10
4 Bagaimana Para Salaf Mencari Nafkah Abdul Malik Alqasim Alqowam 3
5 Berpolitik Untuk Agama A Gaffar Aziz Pustaka Pelajar 3
6 Dalam Cahaya Al-Qur`an Tafsir Ayat-ayat Sosial-politik Syu`bah Asa PT. Gramedia Pustaka Utama 2
7 Ekonomi Islam Akhmad Mujahidin Rajawali Press 1
8 Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer Adiwarman A Karim Gema Insani Press 1
9 Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis Nurul Huda Kencana 3
10 Ekonomi Mikro Islam Adiwarman A Karim Rajawali Pres 5
11 Ekonomi Mikro Islam Edisi Ketiga Adiwarman A Karim Rajawali Pres 1
12 Etika Bisnis Islami Muhammad UPP AMP YKPN 1
13 ETOS Iman,ilmu Dan Amal Dalam Gerakan Islam H Rusjdi Hamka Pustaka Pandjimas 1
14 Feminisme Dan Islam Mai Yamani Yayasan Adikarya 3
15 Islam & Development Sri Mulyati Titian Ilahi Press 3
16 Islam Agama Peradaban Nurcholish Madjid Paramadina 3
17 Islam Dalam Masyarakat Kontemporer Ebrahim Elkhouly Gema Risalah Press 1
18 Islam Dan Negara Bahtiar Effendy Paramadina 2
19 Islam Dan Orang Indonesia Di Australia Deddy Mulyana Logos 2
20 Islam Dan Permasalahan Sosial Ahmad Qodri Azizy LKiS 1