Daftar buku

No Kode Nama Pengarang Penerbit Cet Y/N
1 10658 Sejarah Peradaban Islam badri yatim PT.Raja Grafindo Persada 20
2 12831 pendidikan agama islam mohammad daud ali PT.Raja Grafindo Persada 1
3 12838 ilmu pendidikan islam nur uhbiyati Pustaka Setia 2
4 13081 ilmu pendidikan islam nur uhbiyati Pustaka Setia 2
5 13194 asas-asas pendidikan islam hasan langgulung PT Al Husna Zikra 1
6 13391 reorientasi pendidikan islam jusuf amir feisal Gema Insani Press 1
7 13464 Watak Pendidikan Islam hery noor Friska Agung Jakarta 1
8 13465 Watak Pendidikan Islam hery noer aly Friska Agung Jakarta 1
9 13552 reorientasi pendidikan islam jusuf amir feisal Gema Insani Press 1
10 13620 asas-asas pendidikan islam hasan langgulung PT Al Husna Zikra 1
11 13771 ilmu pendidikan islam nur uhbiyati Pustaka Setia 2
12 14019 perkembangan psikologi agama dan pendidikan islam di indonesia zakiah daradjat Logos 1
13 14022 pemikiran para tokoh pendidikan islam abuddin nata Rajawali Pers 1
14 14079 Manajemen Pendidikan Islam kamal muhammad isa PT.Fikahati Aneska 1
15 23492 Rekonstruksi pendidikan islam muhaimin Rajawali Press 2
16 23707 Rekonstruksi Pendidikan Islam muhaimin Rajawali Press 2
17 25899 Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat abdullah nata PT Raja Grafindo 1
18 25900 Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat abdullah nata PT Raja Grafindo 1
19 25901 Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat abdullah nata PT Raja Grafindo 1
20 25902 Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat abdullah nata PT Raja Grafindo 1
21 26628 Ilmu Pendidikan islam abuddin nata Kencana Prenada 1
22 26629 Ilmu Pendidikan islam abuddin nata Kencana Prenada 1
23 26630 Ilmu Pendidikan islam abuddin nata Kencana Prenada 1
24 26631 Ilmu Pendidikan islam abuddin nata Kencana Prenada 1